Plan zamówień 2024

Pobierz

Zamówienia 2021 rok

 
 

Bilans za 2018 rok

Ząbkowice Śl. dnia 06.12.2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 1
w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 9

Stanowisko: kierownika gospodarczego

 1. Wymagania niezbędne:
  1. spełnienie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  1. wykształcenie wyższe z co najmniej 2 letnim stażem
  1. średnie  z co najmniej 6 letnim stażem
 2. Wymagania dodatkowe
  1. komunikatywność
  1. umiejętność analitycznego myślenia
  1. zdolność kierowania zespołem ludzi
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi (konserwator, woźny, sprzątaczki, kucharki) oraz realizuje zadania z zakresu gospodarki inwentarzowej oraz inwestycji i remontów w szkole.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  1. list motywacyjny
  1. oświadczenie o treści „posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karana za przestępstwo popełnione umyślnie”,
  1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub świadectwa ukończenia szkoły średniej), doświadczenie zawodowe (kserokopia świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– osobiście w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl. do stanowiska ds. kadrowych z dopisem „Nabór na wolne stanowisko kierownik gospodarczy”

– pocztą na adres Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 9.

w terminie do  23 grudnia 2019 rok

    (Uwaga – termin nie może być krótszy
 niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publiczne)

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. http://www.fajnaszkola.eu  oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Szkoły.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjne, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz własnoręcznym podpisem.

Dyrektor Szkoły

Andrzej Popławski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że z dniem 18 grudnia 2019 roku procedura naboru na wolne stanowisko zostaje zawieszona do odwołania.

znajdziesz pliki biuletynu informacji publicznej