EGZAMIN ZASADY

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI

Przypominamy, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dot. przeprowadzenia egzaminu:


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, – długopis z czarnym wkładem i linijka. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

  1. 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. . Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryj usta i nos – konieczność wejścia z maseczką !


2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali egzaminacyjnej.

3. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
• wychodzi do toalety

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali i poza salą uczeń ma obowiązek zakrycia ust i nosa.

5.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

6.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli uczeń skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.